RSS

Tag Archives: Christ

Cyflwynwyd i eisteddiad y synod o Synod Cymru 20 Ebrill 2013

{For the English Text Please see here}

Cyflwynwyd i eisteddiad y synod o Synod Cymru 20 Ebrill 2013

Parch. A. James Patron Bell

Ac wrth fynd o ddoe i’r ‘fory newydd draw

gad I minnau afael yn dy law (Caneuon Ffydd 800)

Wedi cael fy galw i’r weinidogaeth, mi nes brwydro yn ei erbyn. Ond dyma ni yn dod i ymgeisio ac nes sôn am hyn yn fy Gwasanaeth Tystiolaethu yn Canolfan St Paul, Aberystwyth ar nos Iau y 16 o fis Mai. Ond beth yw’r profiad ar ôl cael fy derbyn. Dyma ni yn mynd trwy’r coleg, ac cael ei danfon i’r penodiad cyntaf yn Llanbed.

Dyma profiad braf i’w fod yn weinidog ar brawf. Mae hyn yn cyfnod o dal cael ein profi, ac gweld os ydym yn teilwng am y gwaith ac i fynd yn mlaen i cael ein hordeinio. Dyma angen gwneud astudiaeth pellach, ac gyda hyn ddod i ddysgu ac arfer hefo yr gwaith weinidogol.

Ond wrth wneud y gwaith hyn roedd angen myfyrio ac ystyried ar ein gwaith fel Capeli. ac fel Capeli Fethodistaidd. Nawr gyda hyn y cwestiwn syn codi ydy beth i’w ein dyfodol, ac beth i’w ein galwad.

Mi ydym wedi ein codi gan Dduw yn rhan o’r Eglwys Sanctaidd Catholig cyffredinol, ac yn cael ei gweld yn rhan o’r traddodiad ehangach. Ac wedi ein codi i lledaenu Sancteiddrwydd Ysgrythurol.

Ond sut ydym am wneud hyn? Mae agen cyntaf gofyn: Beth i’w yr beth syn gosod ni arwhawn? Beth ydy’r beth unigryw am y Fethodistaidd? A oes genom ni rhywbeth i gynnig? Mae rhaid mi ddweud bod genom ni rywbeth, ac bod galwad arnom i edrych yn mlaen. Mae hyn yn gallu cael ei weld pam rydym yn dweud be syn cael ei alw yr “Four All’s” yn Seisnig:

  • Mae pob un angen eu hachub

  • Gall pob un gael eu hachub

  • Gall pob un gwybod ei bod wedi eu hachub

  • Gall pob un gael eu hachub yn llwyr

Dyma datganiad canolig o’n cred fel Eglwys Fethodistaidd, ac mae gofyn i ni holi ydym dal i credu hyn. A gallom rhannu hyn ar byd o’n cwmpas? Mae gofyn i ni cynnig y ffydd Cristnogol fel ydym yn ei gweld hi, nid fel ffordd gwell na neb arall. Ond fel un ffordd i Dduw. Ac o hyn mi gododd ei cyn Tadau a Mamau, ei llefydd pregethu pam daethant at ei gilith mewn nifer fawr.

Mae gofyn camu yn mlaen i pethau newydd, i darganfod beth ydy’r pethau newydd hyn. Sut rydym am cyd fynd ar byd modern. Mae pethau wedi newid o ein cwmpas, ac mae galw i ni darganfod ffyrdd o cyd ymwneud a hyn. Mae galwad – ac mae hyn wedi bod yn rhan o’r taith fel weinidog ar prawf – i ni ceisio y pethau hyn. Mi fydd galwad i ni cael ein trawsnewid, ond nid i’w hyn hefyd yn rhan o ein galwad fel Christnogion? Mae’n posib defnyddio ein hadeiladau i hyn. Cynnig lle i grŵp rhieni a phlant bach cael cyfarfod. Ond mae hefyd angen gweld fod rhai o’n hadeiladau yn anaddas at y diben, ac angen cael ei trawsnewid.

Mae gofyn fynd i cyfarfod a pobl lle mae nhw, ac mewn dull ac ffyrdd syn dealladwy i nhw. Rydym bron a bod mewn lle tebyg i’r sant Celtaidd, gyda rhan mwyaf o pobl yn dallt bron i ddim am ein ffydd. Mae’r galwad hyn yn codi ofn. Ond gallwn camu yn mlaen hefo gras Duw.

Os gallwn edrych ar emyn 801 yn Caneuon Ffydd, gwelwn yma ein galwad, ar gwahoddiad i camu yn mlaen gyda Duw, ac ddod i cyd camu gyda Crist. Yn nerth yr Ysbryd.

Advertisements
 
1 Comment

Posted by on June 2, 2013 in Ministry

 

Tags: , , , , , , ,

Submitted to the sitting of the synod of Synod Cymru April 20, 2013

{For the original Welsh language text please see here}

And it’s from the old I travel to the new;

keep me traveling along with you.

Having been called to the ministry, I fought against it. But here we come to candidate and I spoke about this at my Testimony Service in St. Paul Centre, Aberystwyth on Thursday the 16 in May. But what is the experience after having been accepted. Here we go through college and get sent to the first appointment in Lampeter.

Here’s a nice experience to be a minister on trial. This period of our call still being tested, to see if we are worthy of the job and go on to ordination. There is required further study, and with this come time to learn and practice with the ministerial work.

But in doing the work of what needed to reflect and consider our work as Chapels, and as Methodist Chapels. Now with this the question raises is what is our future, and what our calling.

We where raise by God as part of the universal Holy Catholic Church, and are seen as part of a wider tradition. And we have been raised to spread Scriptural Holiness.

But how do we do this? The first ask: What sets us apart? What is unique about the Methodists? Do we have something to offer? I must say that we do have something, and that calls on us to look forward. This can be seen which is why we are saying what is called the “Four All’s” :

  • All need to be saved

  • All can be saved

  • All can know they are saved

  • All can be saved completely

Here is a statement of our core belief as a Methodist Church, and we need to ask do we still believe? Can we share this world around us? We are required to offer the Christian faith as we see it, not as a better way than anyone else. But as one way to God. And from this our forefathers and foremothers, raised preaching places when they gathered in large numbers.

It requires stepping out into new things, to discover what these innovations are. How we want to get alongside the modern world. Things have changed around us and call us to find ways to relate to this. The call – and this has been part of the journey as a minister on trial – to try these things. There is a call for us to be transformed, but not this not also part of our calling as Christians? It is possible to use our buildings for this. Allow a parent and toddler group to have a meeting in the space we have. But we also need to see that some of our buildings are not fit for purpose and needs to be transformed.

It requires us to go meet people where they are, and in a manner which is understandable to them. We are almost in place similar to the Celtic saints, with a sizeable part of population understands almost nothing about our faith. The call is scary. But we can move ahead with the grace of God.

If we can look at hymn “Will you come and follow me”, we see here our call, and an invitation to step forward with God, and come to a walk with Christ. In the power of the Spirit.

 
1 Comment

Posted by on June 2, 2013 in Ministry

 

Tags: , , , , , , ,